Závěrečné práce
 

Dokumenty - závěrečné práce

Vzdělávání trenérů ledního hokeje má u nás dlouhodobou tradici. Hlavním posláním práce TMK ČSLH je tuto tradici udržet a zdokonalovat tak, jak to vyžadují současné trendy a směry vývoje tréninku a vlastní hry.

Závěrečná práce jsou součástí závěrečné zkoušky a jednou z podmínek ukončení studia Trenérské školy. Rozumí se tím ucelená odborná písemná práce, kterou student zpracovává v závěru studia. Její podoba odpovídá znalostem získaným během studia. Má prokázat, že student je schopen prostudovat příslušnou literaturu a kriticky ji zhodnotit. Na tomto základě pak navrhnout odborné řešení tématu, volit k tomu vhodnou metodologii a své výsledky i závěry formulovat, prezentovat a obhajovat. Autor tak má prokázat schopnost samostatné práce a obsahové i formální zvládnutí tématu.

Téma prací se vybírá z nabídky aktuálních témat ledního hokeje, nebo si ho student navrhne po dohodě s vedoucím specializace samostatně. Vždy však s dopadem do praxe nebo teorie ledního hokeje.

Vzhledem k naší snaze o poskytování maximálního množství nejnovějších a aktuálních materiálů pro trenéry, a aby tyto práce nezůstaly jen v knihovnách budou obhájené práce zveřejňovány na našich stránkách.

Práce jsou chráněny autorskými právy.

PhDr. Zdeněk Vojta
metodik ČSLH

Vyhledat dokument

 

Anotace vybraných závěrečných prací obhájených před rokem 2014 najdete zde.


Rok obhajoby Autor práce Vedoucí práce
2015Mgr. Petr Vojan PhDr. Zdeněk Vojta

Anotace: Tato práce řeší problematiku tréninku dovedností na ledě na stanovištích v kategorii starších žáků. V práci se zaměřujeme pouze na tuto věkovou kategorii, a to jak z hlediska samotného obsahu tréninkových jednotek, tak i z hlediska různých organizačních forem. Cílem práce je stanovení obecných zásad pro tento druh tréninku na ledě i mimo led a obsahové zpracování částí tréninkové jednotky podle použitých organizačních forem. Zvolený problém jsme řešili analýzou dosavadních poznatků z dostupné literatury zabývající se celou oblastí dané problematiky a jejich syntézou s poznatky z vlastní trenérské praxe. V práci jsme vytvořili soubor obecných zásad pro trénink dovedností na stanovištích na ledě i mimo led. Podle zvolených organizačních forem, obsahu a části tréninkové jednotky jsme tyto zásady doplnili příklady vhodných cvičení. Na základě zjištěných poznatků je možné tvrdit, že důležitost vhodného zařazení tréninku dovedností v závislosti na věku je základem k jejich kvalitnímu osvojení. Závěry této práce umožňují do budoucna její rozšíření v oblasti ostatních věkových kategorií i vytvoření rozsáhlého zásobníku vhodných cvičení pro nácvik a rozvoj dovedností.

Trénink dovedností na stanovištích v kategorii starších žáků
Rok obhajoby Autor práce Vedoucí práce
2015Tomáš ČerníkPhDr. Zdeněk Vojta

Anotace: Každý trénink navíc je pro hokejistu přínosem, když do něj není nucen a sám se chce zlepšovat v hokejových dovednostech. Když jsem před několika lety sledoval mistrovství světa hráčů do 20 let, nemohl jsem uvěřit, že je tak obrovský rozdíl v dovednostech mezi naší reprezentací a reprezentacemi Kanady, Švédska, Finska a USA. Sám sebe jsem se ptal: To opravdu trénujeme tak špatně? Kde děláme chyby? V roce 2013 už byl obrázek jiný. Naši hráči byli v dovednostech téměř srovnatelní s hráči ostatních zemí. Čeští hráči od ročníku narození 1995 na sobě začali více pracovat mimo klubové tréninky, to předtím nebylo zvykem a svět nám utekl. V dnešní době internetu není těžké pro trenéry shromáždit velké množství informací o nových tréninkových metodách z celého světa. Jde o to připravit pro mládež takový tréninkový program, aby tyto informace byli využity k maximálnímu rozvoji potenciálu hráčů.

Trénink techniky hole hráčů žákovských kategorií
Rok obhajoby Autor práce Vedoucí práce
2015Mgr. Ondřej MichálekPhDr. Zdeněk Vojta

Anotace: Pro naši závěrečnou práci jsme zvolili téma „Vliv tréninku ledního hokeje na reakční rychlost v kategorii starších žáků“. Rozhodli jsme se porovnat sportující a nesportující mládež a zjistit, zda-li má sportovní trénink příznivý vliv na tento druh schopnosti. Sport hraje důležitou roli i jako prostředek pro realizaci dítěte, chápeme ho i jako důležitý zdravotní aspekt, nezbytný pro harmonický vývoj dětí. Dítě při něm zažívá opojné chvíle vítězství, ale i hořkost porážky, rozzářené oči při úspěchu, ale i únavu po namáhavém tréninku. Motivací k tomuto tématu byl fakt, že hokej je nejrychlejší kolektivní hra na světě a člověk se musí rozhodovat ve zlomku sekundy, čili potřebuje mít rychlou reakci. Tato práce by měla odhalit, jestli ona reakce je ovlivnitelná, či by se tréninkový proces měl zaměřit na další schopnosti, které přicházejí právě po reakci.

Vliv tréninku ledního hokeje na reakční rychlost v kategorii starších žáků
Rok obhajoby Autor práce Vedoucí práce
2015Mgr. Jiří KovkaPhDr. Zdeněk Vojta

Anotace: Lední hokej se u nás proslavil výbornými výsledky reprezentačních družstev. V posledním desetiletí se však úspěchy na mezistátní úrovni dostavují jen sporadicky. Celé hokejové hnutí prochází posledních několik roků nutnou transformací, zdokonalují se tréninkové postupy a metody, postupně se zavádí nové trendy. Můžeme nalézt všemožnou literaturu související s rozvojem dovedností, schopností, ale materiál týkající se práce s rodiči je jen velmi těžko dohledatelný. Bohužel i společnost v České republice prochází určitou proměnou, na kterou je třeba reagovat, což se dle mého subjektivního pohledu neděje. Motivace, očekávání a jiné faktory rodičů hráčů z osmdesátých let se diametrálně liší od současných. Tato práce se snaží podívat se na opomíjenou stránku rozvoje mladých sportovců, kterou představuje práce s rodiči. Je zapotřebí si dále uvědomit, že trenéři se podílejí na rozvoji mladých sportovců jen z malé části a z toho mluvíme zejména o rozvoji pohybovém a v pozdějším věku taktickém. Krom hráčů samotných mají největší podíl na výchově samozřejmě zákonní zástupci. Ti v každém případě stojí za úspěšným, či neúspěšným sportovcem.

Metodická doporučení pro komunikaci s rodiči hráčů v ledním hokeji
Rok obhajoby Autor práce Vedoucí práce
2015Miroslav Táborský PhDr. Zdeněk Vojta

Anotace: V práci se budeme zabývat organizací hry v obranném pásmu v kategorii staršího dorostu. Zaměříme se na obě fáze hry v obranném pásmu. Tedy fázi defenzivní, kdy mužstvo není v držení kotouče, a ofenzivní, kdy mužstvo je v držení kotouče a zakládá útočnou akci. V práci se zaměříme na rozdílné situace, které závisí na číselné struktuře přechodu modré čáry či situace, které následují po vhazovaní v pásmu. Základním determinantem úspěšnosti hry mužstva v obranném pásmu z hlediska defenzivy jsou obranné dovednosti, jimiž se v práci budeme také detailně zabývat. V práci uvádíme nutné požadavky na připravenost hráče pro efektivní organizaci hry v obranném pásmu, způsob tréninku mužstva mimo led, způsob tréninku na ledě s ohledem na obrannou hru, nezbytnou technicko-taktickou přípravu. Jako efektivní vidíme tréninkovou metodu specializovaného tréninku jednotlivých postů, tedy trénink obránců a útočníků. Domníváme se, že v závislosti na moderním pojetí hry je nutné vychovávat hráče, kteří nebudou hrát pouze destruktivně. Současný hokej vyžaduje z hlediska defenzivy hráče prioritní cíl snažit se konstruktivně odebírat kotouč.

Organizace hry mužstva v obraně v kategorii staršího dorostu
Rok obhajoby Autor práce Vedoucí práce
2015Ladislav ImlaufPhDr. Zdeněk Vojta

Anotace: Cílem práce je sestavení metodického materiálu pro trenéry ledního hokeje ve výuce dovedností dětí v předškolním věku a to především v těch nejdůležitějších bodech. Snahou je poukázat na úskalí, jaká tato práce s předškoláky naskýtá, dále vysvětlit proč a jak tyto nejmenší děti vést od prvních krůčků na ledě, tedy tak, abychom se vyvarovali trénování dětí, ale abychom je naopak vedli a učili dovednostem za přispění co nejvíce zapojení herních prvků, tedy vést děti úměrně jejich schopnostem a dovednostem, které jsou v tomto věku vzhledem k jejich senzitivnímu období schopny sami zvládnout. Dále se se zamýšlíme nad tím, proč je důležité vyučovat tyto děti skupinovou formou a ne individuální, samotnou komunikací s nimi, jakými bruslařskými technikami začínáme a jak je zapojujeme do her, jak důležitá je odbornost trenérů v četně asistenta, proč není vhodné mít na místě asistentů hráče juniorského věku a mladší, kolik asistentů na jaký počet dětí je vhodný. Dále vysvětlujeme, jak a na jaké části lze rozdělit hokejové kluziště pro tréninkovou jednotku, jak dlouho má trvat tréninková jednotka a na jaké části samotnou tréninkovou jednotku rozdělit a poukazujeme na tréninkové pomůcky, které nám pomáhají k zdokonalování dovedností a pomáhají nám trénink tvořit pestřejší a zábavnější. Našim nejdůležitějším cílem by mělo být vytvořit trvalý vztah dětí k lednímu hokeji a pohybové činnosti jako takové, naučit děti soutěživosti za dodržování pravidel fair play, utváření mezilidských vztahů, překonání nezdarů a pěstování zdravého a sebevědomého já.

Práce s dětmi v předškolním věku
Rok obhajoby Autor práce Vedoucí práce
2015Josef BeránekPhDr. Zdeněk Vojta

Anotace: Cílem této práce je specifikace schopnostního a dovednostního spektra požadavků kladených na kvalitní hru hráče ledního hokeje, přičemž zvláštní pozornost je věnována speciálně pozici středního útočníka. Dílčími cíli práce jsou pak specifikace odlišností v dovednostech v různých fázích hry, popis postupů směřujících k rozvoji vrozených schopností a získaných dovedností a hodnocení stupně jejich vhodnosti pro různé věkové kategorie. V práci byly použity při zpracovávání prameny existující dostupné literatury a zpracovávání vlastních hráčských a trenérských zkušeností autora. V návaznosti na to pak byly posuzovány případy z praxe a na jejich základě se vytvořeny obecné závěry.

Speciální dovednosti hráče ledního hokeje s důrazem na post středního útočníka
Rok obhajoby Autor práce Vedoucí práce
2014Jan ŠťastnýPhDr. Zdeněk Pavliš

Anotace: Sledování utkání na Olympijských hrách v SOČI 2014 a provedená analýza všech vstřelených branek na tomto turnaji. Díky výše uvedeným statistikám můžeme dopodrobna charakterizovat veškeré vstřelené/inkasované branky na turnaji v Soči, a to z pohledu: 1. Střeleckých prostorů na kluzišti, 2. Dopadu kotouče do brány, 3. Typu střely, 4. Počtu vstřelených gólů v jednotlivých třetinách z hlediska času. Velký důraz je kladen na vyhodnocení výsledků. Do grafických schémat jsou převedeny veškeré situace a z nich získané informace zaznamenány do tabulek a formulářů. Metoda, kterou bylo postupováno, může být pro trenéry, čerpajících z tohoto textu usnadněním a zpřehledněním při práci s daty ve své praxi. Ze zaznamenaných statistik jasně můžeme sledovat prostory, ze kterých byl kotouč střelen, kam a jakým způsobem. Výsledky jasně ukazují, na co se při trénincích zaměřit – útočnou činnost (zakončení nácviku střelby), obrannou činnost (blokování střel, krytí prostor), činnost brankáře (práce v brankovišti). Především seukazuje důležité vyhodnocení z pohledu prostorů. Trenér díky zaneseným datům zjistí, v jakých prostorových segmentech má mužstvo větší nedostatky. Popisovaná statistika ukazuje, že týmy USA a KANADY mají nejlepší výsledky před brankovištěm, a to o dost větší, než ostatní zúčastněná mužstva.

Analýza vstřelených branek na ZOH 2014 v Soči
Rok obhajoby Autor práce Vedoucí práce
2014Milan PlodekPhDr. Zdeněk Pavliš

Anotace: V této závěrečné práci se autor pokusil proniknout do problému nácviku a zdokonalování střelby v tréninku mimo led pro kategorii starších žáků. Pro tréninkovou praxi je v dnešní době nutné zařazovat, co možná nejčastěji, speciální tréninky střelby mimo led. Sledování probíhalo na střelnici TJ Bílí Tygři Liberec. Sledovaným souborem je družstvo starších žáků TJ Bílí Tygři Liberec. Každý měsíc pomocí nástěnky pro dobrovolné tréninky bylo zjištěno kolikrát byl který hráč přítomen na speciálním tréninku Na základě takto získaných dat byly plněny pracovní úkoly a vznikl zásobník cvičení uzpůsobený přímo prostorům střelnice. Tento soubor cvičení může přinést inspiraci i dalším trenérům. Hráčům pak oživení a zkvalitnění tréninku ke zlepšení v tak složité dovednosti, jakou střelba je.

Nácvik a zdokonalování střelby v přípravě mimo led v kategorii starších žáků
Rok obhajoby Autor práce Vedoucí práce
2014Jakub Volek, DiS.PhDr. Zdeněk Pavliš

Anotace: Práce přibližuje trenérům koncept ročního tréninkového cyklu a popis tréninkových prostředků a metod pro rozvoj explozivní síly dolních končetin v klubu HC Davos (Švýcarsko). Dále představuje charakteristické rysy klubu HC Davos, sportovního gymnázia Davos a strukturu nejvyšší švýcarské juniorské soutěže. Práce obsahuje detailní popis jednotlivých období v ročním tréninkovém cyklu pro kategorii juniorů HC Davos včetně příkladů mikrocyklů. Zahrnuje také zásobník cvičení pro rozvoj explozivní síly dolních končetin, který je rozdělen podle použitých pomůcek. Pro snazší provedení cviků využívá barevných fotografií, přičemž každá obsahuje výchozí a konečnou polohu provedení. V práci lze tedy nalézt souhrn dostupných poznatků týkající se přípravy hráčů ledního hokeje používaných ve Švýcarsku s ohledem na rozvoj explozivní síly dolních končetin a vytvoření tréninkového plánu na celé roční tréninkové období juniorů ledního hokeje.

Roční tréninkový cyklus juniorů v týmu HC Davos se zaměřením na explozivní sílu dolních končetin
Rok obhajoby Autor práce Vedoucí práce
2014Radek BělohlavPhDr. Zdeněk Pavliš

Anotace: Práce zabývající se vlivem kondičního programu Funkčního australského tréninku na aerobní parametry hráčů ledního hokeje HC Mountfield. Obsahuje charakteristiku a analýzu účinnosti desetitýdenního kondičního programu funkčního “australského” tréninku (dále FAT) mimo ledovou plochu. Výzkum byl realizován u profesionálních hokejistů (n=23) – členů extraligového klubu HC Mountfield České Budějovice. Metoda FAT se snaží doplnit stávající tréninkové postupy o některé aktuální poznatky a přístupy ke kondičnímu tréninku v ledním hokeji. Autoři zaujímají pozitivní stanovisko k této metodě a popisují její výhody zejména ve vztahu ke snižování svalových dysbalancí a vlivu na svalovou sílu, dynamiku a vytrvalost zúčastněných probandů. Program byl přednostně zaměřen na explosivní sílu a silovou vytrvalost hlavních segmentů těla, s doplňujícími cvičeními pro stimulaci anaerobní a aerobní výkonnosti. Pro ověření výsledků podstoupili probandi spiroergometrické vyšetření a změření tělesného složení bioimpedančním přístrojem.

Kondiční příprava hráčů ledního hokeje HC Mountfield České Budějovice v sezóně 2012/2013
Rok obhajoby Autor práce Vedoucí práce
2014Ing. Martin KnapPhDr. Zdeněk Pavliš

Anotace: Závěrečná práce je v teoretické části zaměřena na rozbor pohybových schopností, dovedností i na psychologické aspekty tréninku. V dalších kapitolách jsou specifikovány jednotlivé druhy individuálních tréninků. Praktická část se zabývá zkoumáním individuálních tréninků ve Švédsku, České republice, Kanadě a USA, jejich porovnáním, zjišťuje dostupnost individuálních plánů pro hráče ve výše uvedených zemích. Dále by práce měla sloužit jako metodický návod, jak komplexně posoudit hráče, a to nejen z hlediska fyzických předpokladů, ale i psychických a morálně volních vlastností. Na základě tohoto posouzení bude jednodušší vytvořit kvalitní individuální plán.

Porovnání individuálního tréninku hráčů ledního hokeje v kategorii juniorů ve Švédsku, Kanadě, USA a ČR
Rok obhajoby Autor práce Vedoucí práce
2014Mgr. Ing. Miloš ŘíhaPhDr. Zdeněk Pavliš

Anotace: Obsahem této práce je, detailní analýza dvou předních týmů v KHL. V práci je provedena detailní analýza týmů Salavat Julajev Ufa a Dynamo Moskva, včetně organizace hry těchto vybraných družstev. Rozbor fungování hry těchto předních družstev s cílem odhalení zásadních chybových bodů. Obě zmíněná družstva v KHL patří ke špičkovým v celosvětovém srovnání. Velkou měrou tuto kvalitu ovlivňuje kvalita ruské školy ledního hokeje. Svoje kvality však přináší i samozřejmě fakt, že do KHL chodí nejlepší hráči z celého světa. Při sledování jednotlivých utkání se můžeme přesvědčit o herních kvalitách jednotlivých hráčů, ale i o organizační kvalitě hry a to ve všech jejich parametrech. Organizační kvalitu hry ovlivňuje dále faktor, že v KHL působí i několik významných trenérských odborníků ze zámoří, Finska, Česka a Slovenska.

Analýza hry vybraných špičkových družstev KHL v sezóně 2013/14
Rok obhajoby Autor práce Vedoucí práce
2014Pavel RohlíkPhDr. Zdeněk Pavliš

Anotace: Popis koncepce rozvoje anaerobních vytrvalostních schopností v ledním hokeji v kategoriích staršího dorostu a juniorů v přípravném období v klubu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice v sezoně 2014/2015.. V práci jsou uvedeny jednotlivé tréninkové mikrocykly a jednotky, tréninkový obsah a dále graficky zaznamenány výsledky tréninkového zatížení dle tepové frekvence. V první podkapitole je uvedena řada sportovních pomůcek, které byli v jednotlivých tréninkových jednotkách využity. Dále je popsána stavba a zaměření celého přípravného období, kde byli strukturovány jednotlivé týdenní mikrocykly a tréninkové jednotky. Testování je uvedeno v podkapitole čtvrté, kde je charakterizováno testování anaerobních schopností s využitím Wingate testu. Pro příklad je uvedena i tabulka výsledků anaerobního Wingate testu.

Koncepce rozvoje anaerobních vytrvalostních schopností v ledním hokeji v kategoriích staršího dorostu a juniorů v přípravném období v klubu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice
Rok obhajoby Autor práce Vedoucí práce
2014Jiří ŽůrekPhDr. Zdeněk Pavliš

Anotace: Pokus o sestavení RTC útočníků se zdůrazněním obsahu v jednotlivých obdobích RTC. Práce vychází ze zkušenosti s hráči staršího dorostu HC Letci Letňany. obsahuje popis jednotlivých mikrocyklů s uvedením a rozborem příkladů jednotlivých speciálních tréninkových jednotek off-ice tréninku i tréninku na ledě.

Trénink útočníků v ročním tréninkovém cyklu v kategorii staršího dorostu a juniorů Vypracoval: Jiří Žůrek Vedoucí práce:
Rok obhajoby Autor práce Vedoucí práce
2014Tomáš ValášekPhDr. Zdeněk Vojta

Anotace: Jedná se o zajímavou práci, ve které se autor zaměřil na téma tréninku pomocí plyometrické metody v období mladšího a staršího školního věku. Práce nabízí praktickou možnost využití plyometrie v off-ice tréninku pro družstva žákovských kategorií. Teoretická část je zaměřena spíše obecně v podstatě k teorii sportovního tréninku. Některé části, zejména vztahující se přímo k lednímu hokeji, obsahují velké množství citací dostupné odborné literatury. V hlavní části se jednotlivé kapitoly vztahují již konkrétně k využití plyometrické metody v období mladšího a staršího školního věku v ledním hokeji. Snahou je zpracovat koncept přípravy s využitím této metody během ročního tréninkového cyklu. V jednotlivých makrocyklech tak jsou navrženy modely, které jsou využitelné v praxi. Práce sice nebyla tvořena jako zásobník cvičení, přesto v příloze obsahuje několik příkladů tréninků a je možné je využít v praxi.

Využití plyometrické metody v mladším a starším školním věku v ledním hokeji
Aktuální články
Kalendář
Zpět
září 2017
Dopředu
 
POÚTSTČTSONE
    
Doporučujeme
 
 
 
 

Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
Partneři ČSLH
 
Kontakt

Český svaz ledního hokeje z.s.
HARFA OFFICE PARK
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
(zobrazit na mapě)


Spolkový rejstřík:
Městský soud v Praze, oddíl 4, vložka 852
IČ: 536440
Č. účtu: ČSOB 90718453/0300
Tel: +420 211 158 003
Fax: +420 233 336 096
E-mail:
office@czehockey.cz


Copyright

Copyright © 2018 – Ochranné známky, loga a fotografie z tohoto webu je možné použít pouze s výslovným souhlasem ČSLH.

RSS kanál

Hokej.cz

Dahlin může na draftu napodobit Hamrlíka, bude Zadina lepší než Klesla?
(22.06.2018) Loni Švýcar Nico Hischier, letos velmi pravděpodobně Rasmus Dahlin. Švédský obránce drží p...

 

Kometa? Je to obrovská příležitost, ví Mueller. Těší se na nejlepší fanoušky
(22.06.2018) Mistrovská Kometa získala do svých ofenzivních řad hodně zajímavou posilu, českou extraligu ...

 

Projekt VTM běží i přes léto. Jihomoravští se chystají na turnaj do Ruska
(22.06.2018) V Brně se pravidelně i přes léto schází hráči Jihomoravského kraje, kteří se dostanou do ...